خیریا

در کار خیرت گر که نیست رنگ ریایی

پاشیده ای بی شک در آن رنگ خدایی

آن خیریه که جز ریاکاری ندارد

نیست خیریه، بگذار نامش خیریایی

مهدی کمالی

۴ تیر ۱۴۰۱ – ساعت ۲۰:۵۳

زنده مانی شد طریق مردمم در این زمان

زنده مانی شد طریق مردمم در این زمان

از فشار زندگی خم قامت پیر و جوان

زنده ایم و زندگی همچون سرابی دور دور

آرزو ها مانده در دل، درد مردم درد نان

مهدی کمالی

۲۵ خرداد ۱۴۰۱ – ساعت ۲۱:۲۰