خیریا

در کار خیرت گر که نیست رنگ ریایی

پاشیده ای بی شک در آن رنگ خدایی

آن خیریه که جز ریاکاری ندارد

نیست خیریه، بگذار نامش خیریایی

مهدی کمالی

۴ تیر ۱۴۰۱ – ساعت ۲۰:۵۳