قدرت نمایندگان مجلس اگر همراه با شفافیت نباشد می تواند زمینه ساز فساد شود

همانطور که امام راحل فرمودند «مجلس در رأس امور است» در قانون اساسی کشورمان اختیارات بالایی برای مجلس در نظر گرفته شده است.

ادامه خواندن “قدرت نمایندگان مجلس اگر همراه با شفافیت نباشد می تواند زمینه ساز فساد شود”