دل شکنان

از دل شکنان هیچ مرا راحت جان نیست
بردند انرژی و مرا تاب و توان نیست