پیر ره گفت…

پیر ره گفت ای مرید عاقل بمان متکی بر فکر خود باش ای جوان گوش جان ده، قصه ای گویم تورا از جوان خام چون تو، ماجرا باطن هر ماجرا را تو نگر تا بیابی اندر آن پندی مگر * یک جوان با یک نیاز آشکار آن نیاز بردوش او بودش چوبار عقل چون در … ادامه خواندن پیر ره گفت…