زندگی درد است گاهی، زنده ای

با خود گفتم درد کشیدن هم نشانی از زندگی است وگرنه مرده ها که دردی احساس نمی کنند پس مصراع اول دوباره تغییر پیدا کرد: زندگی درد است گاهی، زنده ای